Standing Together: Ethnic Minorities in the Extradition Protests

Among those participating in the extradition protests since June are not only Chinese, but also members of Hong Kong’s ethnic minority groups.

While they might not be the most recognisable in the movement, some of them are walking the extra mile to chant their beliefs on street and supporting the frontline.

Read More

《早辰 早晨》: 警方的法律理據

【警方的法律理據】
尋晚有網民發起觀星集會,用觀星筆苦中作樂,不過同日警方嘅例行記者會上,有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華重申,以「適合用作傷害他人物品」呢個理由做法律理據,去定性雷射筆係攻擊性武器。

我地翻查法庭文件,發現係1994年 R v. Chong Ah-Choi 案件中,時任包致金大法官認為,由於「適合用作傷害他人物品」當中嘅「適合」定義太廣闊,已經裁定呢項理據係違犯《香港人權法案條例》,以後都唔可以再被用作定罪基礎。

Read More

《早辰 早晨》: 警方的紀律訓練

【警方的紀律訓練】
前晚有過千名市民包圍葵涌同天水圍警署,聲援728中上環衝突中被捕人士,喺葵涌更加發生激烈既警民衝突。衝突期間,有警長手持散彈槍瞄準示威者。

有傳媒翻查警隊使用散彈槍既指引,發現當晚涉事警長係以「企射姿勢 」(Standing Position),將長槍瞄準示威者,呢個同警方發言人所指既以「長槍戒備」有分別。另外,指引亦列明,除非警員決定好射擊既目標,否則手指唔可以放係扳機既護環入面,亦唔可以將槍械指向任何無射擊之力既人身上。

Read More

《早辰 早晨》: 陳同佳案後續

【陳同佳案後續】
雖然《逃犯條例》修訂已經所謂既「壽終正寢」,但特首林鄭月娥仍然拒絕撤回方案,亦未再提出引渡台灣殺人案疑犯陳同佳返台灣受審既其他方法。

工黨立法會議員張超雄,尋日中午原本提出修訂《逃犯條例》私人草案,希望解決台灣殺人案,還死者家屬一個公道。不過到傍晚,由於草案引起社會極大嘅迴響,張超雄決定徹回草案,為錯判時機向市民道歉。

Read More